Hedersrelaterat våld – så stöttar vi de som blivit utsatta

Till dem som utsatts för hedersrelaterat våld, erbjuder Hemlikt skyddat boende är ett tryggt och stödjande hem. Hos oss finner de en trygg plats och får stöttning av våra medarbetare. Vi har lång erfarenhet och gedigen kompetens inom hedersrelaterat våld och hjälper människor igenom den process det innebär att på nytt bli hel som människa. Hemlikt skyddat boende arbetar även nära andra aktörer som kan bidra till vuxna och barns psykiska och fysiska hälsa. Vi samarbetar exempelvis med socialtjänsten, skolan, hälso- och sjukvården, polisen och rättsväsendet.

Vad beror hedersrelaterat våld på?


Hedersrelaterat våld kan bero på många orsaker som ofta samverkar. I botten finns ofta kulturella och sociala normer och förväntningar kopplade till familjens beteende och skuld och skam. Personer med maktpositioner inom familjen anser sig vara skyldig att kontrollera andra familjemedlemmar och straffa dem som de anser sätter familjens ära på spel. Familjer kan också känna tryck utifrån att upprätthålla de traditionella normerna.Ofta finns patriarkala strukturer i de miljöer där hedersrelaterat våld förekommer. Män i maktposition bestraffar då kvinnor och ungdomar med våld i avsikt att upprätthålla det som männen uppfattar som familjens heder. Heder handlar om en kollektiv moral där kontrollen av kvinnans sexualitet är en förutsättning för upprätthållandet av kollektivet och patriarkatet.
Hedersrelaterat våld är vanligare i miljöer med låg utbildningsnivå och låg kunskap om mänskliga rättigheter. Även individuella faktorer kan spela in, det vill säga personers psykiska hälsa och allmänna våldsbenägenhet påverkar i vilken utsträckning de utsätter andra familjemedlemmar för hedersrelaterat våld.

Hemlikt skyddat boende jobbar med hedersrelaterat våld utifrån följande principer

Skydd
Hemlikt skyddat boende ser till att barn och vuxna får ett effektivt skydd mot våld och hot om våld. Det innebär att det skyddade boendet har en hemlig adress, hög säkerhetsnivå, nödvändiga larm samt att vi har etablerat kontakt med polisen. Det innebär också att vi hjälper våra klienter att anmäla det hedersrelaterade våldet, söka rättshjälp, byta identitet eller flytta till ett annat land om det skulle krävas.


Stöd
Hemlikt skyddat boende ger barn och vuxna ett stöd som är skräddarsytt efter deras behov och önskemål. De kan få psykosocialt stöd, juridiskt stöd, ekonomiskt stöd, praktiskt stöd eller något annat typ av stöd som gör deras situation enklare. Vi kan också erbjuda terapi, rådgivning, gruppverksamhet eller andra insatser som kan hjälpa dem att bearbeta sina upplevelser och återupprätta sin självkänsla.

Riskbedömning
Hemlikt skyddat boende utför riskbedömningar enligt verktyget PATRIARK. Alla som arbetar hos oss är utbildade i att utföra PATRIARK. Vi har en egen utbildare som är certifierad av Henrik Belfrage att genomföra utbildningar i PATRIARK och SARA-V3.


Kunskap
Vi på Hemlikt skyddat boende ger barn och föräldrar kunskap om vad hedersrelaterat våld innebär, vilka rättigheter de som utsatts har, vilka möjligheter de har samt vilka konsekvenser deras olika val kan få. Det innebär att vi pratar med barn och vuxna på ett respektfullt, tydligt och empatiskt sätt samt använder oss av tolk om det behövs. Det innebär också att vi informerar våra klienter om vad som händer i deras ärende, vad de olika samhällsaktörerna ansvarar för och vad de kan förvänta sig av dem.


Delaktighet
Hemlikt skyddat boende ger barn och vuxna möjlighet att vara delaktiga i sin egen situation samt i verksamheten på boendet. Det innebär att vi lyssnar på deras åsikter, känslor och erfarenheter, och låter dem vara med och bestämma över saker som rör dem. Det innebär också att vi uppmuntrar dem att utveckla sina intressen, färdigheter och mål samt ger dem tillgång till meningsfulla aktiviteter, sociala kontakter och nätverk.

Empowerment
Hemlikt skyddat boende ger barn och vuxna möjlighet att återfå kontrollen över sina egna liv och frigöra sig från det hedersrelaterade våldet och förtrycket. Det innebär att vi stödjer dem i att göra egna val, sätta gränser, uttrycka sina behov och stå upp för sina rättigheter. Det betyder också att vi hjälper dem att förbereda sig för att flytta från boendet till ett eget hem samt att vi ger dem stöd under och efter flytten.