Trivsamt och säkert skyddat boende

Hemlikt erbjuder skyddat boende på två ställen, Hemlikt Nord och Hemlikt Mitt. Omtanke och möjlighet till god trivsel präglar samtliga hus och lägenheter. Fastigheterna håller en hög standard och är välkomnande, trivsamma och trygga. Vi erbjuder såväl kollektivt som enskilt boende. 

Nära kontor Hemlikt skyddat boende

Centrala kontor skapar god service och trygghet

Hemlikt Mitt har skyddslägenheter i centralt läge med våra kontor några stenkast därifrån. Det gör att vi träffar våra klienter varje dag vilket innebär trygghet och god service. På våra kontor finns även gemensamhetslokaler, lekrum, lånedatorer, samtalsrum och kök där man kan träffas, umgås och stötta varandra. Hemlikt Nord är vårt kollektiva boende. Våra medarbetare personal finns på plats dagligen.

Säkerhet vid våra boenden

Självklart har våra boenden skalskydd och våra klienter utrustas med överfallslarm som är direktkopplade till vår jourverksamhet. Vi erbjuder också 24-timmars jour och dygnet runt-bevakning vid behov.

Så är arbetar vi på Hemlikt skyddat boende

Vi menar att ett bra skyddat boende inte bara erbjuder ett tryggt och stödjande hem för klienter som har utsatts för våld eller hot om våld i nära relationer, utan också hjälper dem att skaffa en egen bostad efter insatsen. Vi har kunskapen, kompetensen och engagemanget som krävs för att arbeta med klienter som har upplevt våld och trauman. Vi hjälper våra klienter att starta ett nytt liv på egna villkor. Hemlikt skyddat boende samverkar med andra aktörer som kan bidra till klienternas hälsa och välfärd, såsom socialtjänsten, skolan, hälso- och sjukvården, arbetsförmedlingen, bostadsförmedlingen och civilsamhället.

Skyddat boende. Bostadsgaranti vid skyddat boende, Hemlikt

Hemlikt skyddat boende arbetar efter följande principer:

Individuell planering

Vi gör en individuell plan tillsammans med varje klient, där vi kartlägger klientens behov, önskemål, resurser och mål. Planen ska vara realistisk, konkret samt anpassas efter klientens situation som ibland kan förändras. Planen ska också innehålla tydliga åtgärder, ansvarsfördelning och uppföljning. En av de viktigaste åtgärderna är att hitta en lämplig bostad för klienten.


Stöd

Vi på Hemlikt skyddat boende ger våra klienter ett individuellt anpassat stöd som utgår från planen och våra klienters behov. Det kan handla om psykosocialt stöd, juridiskt stöd, ekonomiskt stöd, praktiskt stöd eller annat stöd som kan underlätta klientens situation. När det gäller bostadsfrågan kan det handla om att hjälpa klienten att söka bostad på den ordinarie bostadsmarknaden eller via bostadsförmedlingen, att ansöka om bostadsbidrag eller andra bidrag samt att skriva kontrakt eller att upprätta en budget.

Information

Vi ger klienten information om vad som händer efter insatsen, vilka rättigheter och skyldigheter klienten har, vilka möjligheter och utmaningar som finns och vilka konsekvenser klientens olika val kan få. Det innebär att vi för ett respektfullt, tydligt och empatiskt samtal. Givetvis använder vi tolk om det behövs. Det innebär också att vi informerar klienten om vad de olika aktörerna ansvarar för och vad de kan förvänta sig av dem. När det gäller bostadsfrågan kan det handla om att informera klienten om olika typer av boenden, hyror, regler, rättigheter och skyldigheter.


Samverkan

Hemlikt skyddat boende samarbetar med andra aktörer som är involverade i klientens liv efter insatsen, exempelvis socialtjänsten, skolan, hälso- och sjukvården, arbetsförmedlingen, bostadsförmedlingen och civilsamhället. Vi ser till att samverkan är koordinerad, strukturerad och effektiv samt att den utgår från klientens bästa. Hemlikt skyddat boende informerar, samråder och involverar klienten i samverkan med andra aktörer. När det gäller bostadsfrågan kan det handla om att samordna insatser med socialtjänsten eller andra myndigheter som kan bistå med bostadsgaranti eller andra former av stöd.


Delaktighet

Vi på Hemlikt skyddat boende ger klienten möjlighet att vara delaktig i sin egen situation och i verksamheten på boendet. Det innebär att vi lyssnar på klientens åsikter, känslor och erfarenheter, och låter klienten vara med och bestämma. Det innebär också att vi uppmuntrar klienten att utveckla sina intressen, färdigheter och mål, och ger klienten tillgång till meningsfulla aktiviteter, sociala kontakter och nätverk. När det gäller bostaden kan det handla om att låta klienten välja den bostad som passar bäst för hennes behov och önskemål.