Skyddat boende för familjer

Hemlikt skyddat boende erbjuder ett tryggt och stödjande hem för familjer som har utsatts för våld eller hot om våld i nära relationer. Vi har kompetensen och engagemanget som krävs för att på ett professionellt sätt stötta familjer som har upplevt våld och trauman. Hemlikt skyddat boende har också en god samverkan med andra aktörer som kan bidra till familjernas hälsa och välfärd, såsom socialtjänsten, skolan, hälso- och sjukvården, polisen och rättsväsendet.

Så här stöttar Hemlikt skyddat boende familjer

Familjeperspektiv
Hemlikt skyddat boende ser familjer som en helhet, där alla medlemmar har rätt till respekt, omsorg och stöd. Vi utgår från familjens egna resurser, behov och mål, och anpassar vår verksamhet till varje familjs unika situation. Hemlikt skyddat boende arbetar för att skapa god sammanhållning i familjer, öppen kommunikation och situationsanpassad konfliktlösning.

Våldsmedveten omsorg
Hemlikt skyddat boende förstår att våldet har påverkat familjens relationer, funktioner och välbefinnande. Vi anpassar vår omsorg till familjens individuella situation och deras upplevelser. Vi skapar också en trygg och förutsägbar miljö där var och en i familjen känner sig säker, sedd och bekräftad.


Familjecentrerad samverkan
Hemlikt skyddat boende samarbetar med andra aktörer som är involverade i familjens liv, såsom socialtjänsten, skolan, hälso- och sjukvården, polisen och rättsväsendet. Vi ser till att varje familj och deras bästa står i fokus i alla beslut som rör dem. Vi på Hemlikt skyddat boende informerar, samråder och involverar familjer i samverkan med andra aktörer som är viktiga för familjen.

Skydd
Hemlikt skyddat boende ser till att familjer får ett effektivt skydd mot våld eller hot om våld. Det innebär att boendet har en hemlig adress, hög säkerhetsnivå, nödvändiga larm och upprättade kontakter med polisen. Det innebär också att vi hjälper familjer att anmäla våldet, söka rättshjälp, byta identitet eller flytta till ett annat land om detta behövs. En central del av vårt arbete är att utbilda familjer i att upprätthålla ett högt säkerhetstänkande under och efter tiden på det skyddade boendet.


Stöd
Vi ger familjer individuellt och skräddarsytt stöd som utgår från deras behov, önskemål och resurser. Det kan handla om psykosocialt stöd, juridiskt stöd, ekonomiskt stöd, praktiskt stöd eller annat stöd som kan underlätta deras situation. Vi på Hemlikt skyddat boende kan också erbjuda terapi, rådgivning, gruppverksamhet eller andra insatser som kan hjälpa familjer att bearbeta sina upplevelser och stärka sin självkänsla.

Kunskap
Hemlikt skyddat boende ger familjer kunskap om vad våld egentligen är, vilka rättigheter varje familj har, vilka möjligheter de har och vilka konsekvenser deras val kan få. Det innebär att vi pratar med familjer på ett respektfullt, tydligt och empatiskt sätt. Givetvis använder vi oss av tolk om det behövs. Det innebär också att vi informerar familjer om hur deras ärende utvecklas, vad de olika aktörerna ansvarar för och vad familjen kan förvänta sig av dem.

Delaktighet
Hemlikt skyddat boende ger varje familj möjlighet att vara delaktiga i sin egen situation och i verksamheten på boendet. Det innebär att vi lyssnar på deras åsikter, känslor och erfarenheter, samt låter dem vara med och bestämma över saker som rör dem. Det innebär också att vi uppmuntrar dem att utveckla sina intressen, färdigheter och mål, och ger dem tillgång till meningsfulla aktiviteter, sociala kontakter och nätverk.


Empowerment
Hemlikt skyddat boende ger varje familj möjlighet att återfå kontrollen över sina egna liv så att de kan frigöra sig från våldet och förtrycket. Det innebär att vi stödjer dem i att göra egna val, sätta gränser, uttrycka sina behov och stå upp för sina rättigheter. Det innebär också att vi hjälper dem att förbereda sig för att flytta från boendet till ett eget hem, och ger dem stöd under och efter flytten.


Föräldraförmåga
Föräldrar som har varit utsatta för våld i nära relation eller en annan typ av våld kan ha behov om att stärka sin omsorgs- och föräldraförmåga. En del kan känna sig stressade i föräldraskapet, vilket kan resultera i att de själva använder fysiskt eller psykiskt våld i relationen med sina barn. För oss är det viktigt att synliggöra barnens behov och återkoppla till barnens handläggare. Utifrån våra observationer och familjens behov, erbjuder vi samtal av olika karaktär, ordnar aktiviteter samt förmedlar kontakter till professionell hjälp (till exempel med Familjebehandlarna som vi har ett gott samarbete med.