Skyddat boende för barn

Hemlikt skyddat boende ger barn ett tryggt hem om de eller någon i deras familj har utsatts för våld eller hot om våld. Våra medarbetare är utbildade och har kompetensen och engagemanget som krävs för att stötta barn som har upplevt våld och trauman. Hemlikt skyddat boende har också god samverkan med andra aktörer som kan bidra till barnens hälsa och välfärd, exempelvis socialtjänsten, skolan, hälso- och sjukvården, polisen och rättsväsendet.

Hemlikt skyddat boende jobbar med barn utifrån följande principer:

Barnperspektiv
Hemlikt skyddat boende ser barn som egna individer med egna rättigheter, behov och intressen. Vi utgår från FN:s barnkonvention och respekterar barnens rätt till liv, utveckling, skydd, delaktighet och inflytande.

Traumamedveten omsorg
Hemlikt skyddat boende förstår att våldet påverkar barnens fysiska, psykiska, sociala och emotionella utveckling. Vi anpassar vår omsorg till barnens individuella trauman och reaktioner. Hemlikt skyddat boende skapar också en strukturerad, trygg och förutsägbar miljö som bidrar till att barn känner sig säkra, sedda och bekräftade.

Barncentrerad samverkan
Vi på Hemlikt skyddat boende samarbetar med andra aktörer som är involverade i barnens liv, exempelvis socialtjänsten, skolan, hälso- och sjukvården, polisen och rättsväsendet. Vi ser till att barns bästa sätts i fokus i alla beslut som rör dem. Hemlikt skyddat boende informerar, samråder och involverar barn i samverkan med andra aktörer.

Våldsmedveten handläggning
Vi på Hemlikt skyddat boende erkänner att våldet är ett brott som har begåtts mot barn och/eller deras vårdnadshavare. Vi tar avstånd från våld och ställer inte frågor eller krav som kan skuldbelägga eller ansvarigöra barn eller deras vårdnadshavare för våldet. Hemlikt skyddat boende stödjer barn och deras vårdnadshavare i att anmäla våldet och söka rättvisa.

Lek och aktivitet
Hemlikt skyddat boende erbjuder barn möjlighet till lek, aktivitet och lärande som vi anpassar till deras ålder, intressen och förmågor. Vi ger barn tillgång till leksaker, böcker, spel, pyssel, musik, sport och annat material som kan stimulera deras fantasi, kreativitet och glädje. Hemlikt har anpassade lokaler där barn och föräldrar erbjuds aktivitetsträffar –till exempel temapyssel och pepparkaksbakning. Andra aktivitetsträffar kan vara grillning, pulkaåkning, bad och bowling. Vi hjälper också barn att få till stånd och upprätthålla uthålliga rutiner för exempelvis skolgång, samt hjälper dem att skapa kontakter med nya vänner.

Information och delaktighet
Hemlikt skyddat boende ger barn information med utgångspunkt från deras ålder och förmåga att förstå varför de har flyttat till skyddat boende, vad som kommer att hända med dem och deras familj, samt vilka rättigheter och möjligheter de har. Hemlikt skyddat boende använder sig av modellen BRA-samtal (Barns Rätt som Anhöriga), där vi pratar med barn på ett sätt som vi anpassar efter deras ålder och förmåga att förstå sin situation. Hemlikt skyddat boende ger också barn möjlighet att uttrycka sina åsikter och känslor om sin situation, både individuellt och i grupp.

Trappan-samtal
Barn som upplevt våld i familjen har egna behov och ett eget perspektiv på det som har hänt. Hemlikt erbjuder trappan-samtal där vi ger barn eget utrymme för egna samtal (krissamtal).

Stöd till förälder
Vi stöttar barnens föräldrar i sin föräldraroll så att de ska kunna stödja och hjälpa sina barn att läka från effekterna av att ha bevittnat våld. Ett annat syfte är att att minska risken för att den vuxna på nytt ska utsätta barn för fysiskt eller psykiskt våld.