Skyddat boende bostadsgaranti

Vår bostadsgaranti vid skyddat boende är alltid inräknat i priset. Bostadsgarantin innebär att vi ser till att alla våra klienter får ett eget kontrakt till en hyreslägenhet när de har varit placerade i vårt skyddade boende i sex månader. Om du som handläggare anser att klienten inte behöver ytterligare stöd, kan du efter tre månader utlösa garantin. Då har vi på Hemlikt tre månader på oss att ordna ett hyreskontrakt till klienten.

För vem gäller bostadsgarantin?

Vår bostadsgaranti gäller för alla som är placerade hos Hemlikt skyddat boende. Efter tre månaders placering hos Hemlikt kan socialtjänsten aktivera tjänsten bostadsgaranti som Hemlikt erbjuder.
Hemlikt skyddat boende har både kollektivt boende och skyddslägenheter. Skyddslägenheterna finns i central stadsmiljö med direkt närhet till våra bemannade kontor. Vid ett aktiverande av bostadsgarantin har Hemlikt tre kalendermånader på sig (med start från nästkommande månadsskifte) att ordna med ett hyreskontrakt till klienten.

Så här fungerar vår bostadsgaranti – exempel

Klienten anländer 14 september. Efter tre månaders placering har det nu blivit 14 december. Vid detta tillfälle meddelar socialtjänsten att de vill aktivera bostadsgarantin. Vi på Hemlikt skyddat boende har då tre hela kalendermånader på oss att ordna med en lägenhet, med start från nästkommande månadsskifte. I detta exempel pågår den period då Hemlikt skall ordna en bostad 1 januari – 31 mars. Den 1 april kommer det alltså att finnas en lägenhet med ett förstahandskontrakt färdig för inflyttning.

Bostadsgarantin gäller för lägenheter hos de bostadsbolag runt om i landet som Hemlikt har samarbeten med. Hemlikt arbetar alltid för att klienten ska få så bra anpassad lägenhet som möjligt.

Så är arbetar vi på Hemlikt skyddat boende

Vi menar att ett bra skyddat boende inte bara erbjuder ett tryggt och stödjande hem för klienter som har utsatts för våld eller hot om våld i nära relationer, utan också hjälper dem att skaffa en egen bostad efter insatsen. Vi har kunskapen, kompetensen och engagemanget som krävs för att arbeta med klienter som har upplevt våld och trauman. Vi hjälper våra klienter att starta ett nytt liv på egna villkor. Hemlikt skyddat boende samverkar med andra aktörer som kan bidra till klienternas hälsa och välfärd, såsom socialtjänsten, skolan, hälso- och sjukvården, arbetsförmedlingen, bostadsförmedlingen och civilsamhället.

Hemlikt skyddat boende arbetar efter följande principer:

Individuell planering
Vi gör en individuell plan tillsammans med varje klient, där vi kartlägger klientens behov, önskemål, resurser och mål. Planen ska vara realistisk, konkret samt anpassas efter klientens situation som ibland kan förändras. Planen ska också innehålla tydliga åtgärder, ansvarsfördelning och uppföljning. En av de viktigaste åtgärderna är att hitta en lämplig bostad för klienten.


Stöd
Vi på Hemlikt skyddat boende ger våra klienter ett individuellt anpassat stöd som utgår från planen och våra klienters behov. Det kan handla om psykosocialt stöd, juridiskt stöd, ekonomiskt stöd, praktiskt stöd eller annat stöd som kan underlätta klientens situation. När det gäller bostadsfrågan kan det handla om att hjälpa klienten att söka bostad på den ordinarie bostadsmarknaden eller via bostadsförmedlingen, att ansöka om bostadsbidrag eller andra bidrag samt att skriva kontrakt eller att upprätta en budget. 


Information
Vi ger klienten information om vad som händer efter insatsen, vilka rättigheter och skyldigheter klienten har, vilka möjligheter och utmaningar som finns och vilka konsekvenser klientens olika val kan få. Det innebär att vi för ett respektfullt, tydligt och empatiskt samtal. Givetvis använder vi tolk om det behövs. Det innebär också att vi informerar klienten om vad de olika aktörerna ansvarar för och vad de kan förvänta sig av dem. När det gäller bostadsfrågan kan det handla om att informera klienten om olika typer av boenden, hyror, regler, rättigheter och skyldigheter.


Samverkan
Hemlikt skyddat boende samarbetar med andra aktörer som är involverade i klientens liv efter insatsen, exempelvis socialtjänsten, skolan, hälso- och sjukvården, arbetsförmedlingen, bostadsförmedlingen och civilsamhället. Vi ser till att samverkan är koordinerad, strukturerad och effektiv samt att den utgår från klientens bästa. Hemlikt skyddat boende informerar, samråder och involverar klienten i samverkan med andra aktörer. När det gäller bostadsfrågan kan det handla om att samordna insatser med socialtjänsten eller andra myndigheter som kan bistå med bostadsgaranti eller andra former av stöd.


Delaktighet
Vi på Hemlikt skyddat boende ger klienten möjlighet att vara delaktig i sin egen situation och i verksamheten på boendet. Det innebär att vi lyssnar på klientens åsikter, känslor och erfarenheter, och låter klienten vara med och bestämma. Det innebär också att vi uppmuntrar klienten att utveckla sina intressen, färdigheter och mål, och ger klienten tillgång till meningsfulla aktiviteter, sociala kontakter och nätverk. När det gäller bostaden kan det handla om att låta klienten välja den bostad som passar bäst för hennes behov och önskemål.